سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سپیده آرخی – دانشجویان کارشناسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
سولماز قوانج زاده – دانشجویان کارشناسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
عبدالحکیم توغدری – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

زئولیتها بلورهای آلومینوسیلیکات کاتیونی از خانواده فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با ساختمان سه بعدی بوده و بطور برگشت پذیر آب را جذب میکنند . خواص فیزیکی شیمیایی زئولیتها متفاوت بوده و در بین نمونه های مختلف یک نوع زئولیت نیز تفاوتهایی در خواص فیزیکی وجود دارد . در زئولیتهای طبیعی ، مولکولهای آب در فضای ارتباطی بین حفرات بزرگ و کانالهای داخلی و همچنین اطراف کاتیونهای جایگزین را فرا گرفته است . در صورت آبگیری از زئولیت ، مولکولهای آن فعال شده و از ناحیه عرضی از یکدیگر جدا میشوند . کاتیونهای تعویض پذیر زئولیتها با پیکره ساختمانی چهار راسی ، پیوند سستی داشته و میتوانند به سادگی از طریق تماس با یک محلول یونی قوی دیگر از بین رفته یا تعویض شوند در شرایط طبیعی قسمت اعظم حفره ها و کانالهای موجود در زئولیتها توسط مولکولهای آب اشغال شده است .این مولکولهای آب کاتیونهای قابل تعویض را باتشکیل هیدراتها احاطه مینماید .