سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد علی طالبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت
محمد مرادی شهربابک – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران.

چکیده:

منظور بررسی خصوصیات لاشه گوسفندان لری بختیاری اطلاعات ۱۹۸ لاشه بره لری بختیاری ایستگاه توسعه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری در مدت پنج سال مورد استفاده قرار گرفت. بره ها در سن ۵ ± ۹۰ روزگی از شیرگرفته شدندو در سن ۲۱ ± ۱۸۹ روزگی کشتار و به روش برش ایرانی تجزیه لاشه گردیدند . اطلاعات با توجه به نامساوی بودن تعداد مشاهدات در زیر گروهها با استفاده از روش حداقل مربعات تجزیه و تحلیل شدند . نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار وزن تولد، وزن از شیر گیری و وزن در شش ماهگی به ترتیب ۰/۷۶ ± ۴/۸۵ ، ۵/۴۴ ± ۲۷/۳۹ و ۸/۰۴ ± ۳۹/۸۷ بود . میانگین و انحراف معیار وزن در زمان کشتار ، وزن لاشه سرد و بازده لاشه ب ه ترتیب ۹/۰۷ ± ۴۴/۳۳ ، ۴/۵۶ ± ۲۳/۵۳ کیلوگرم و ۳/۱۳ ± ۴۹/۰۳ درصد بود . میزان و درصد گوشت لخم لاشه به ترتیب ۲/۰۲ ± ۱۱/۹۲ کیلوگرم و ۳/۶۸ ± ۵۰/۲۲ درصد بود . میانگین و انحراف معیار طول ،عرض وسطح مقطع عضله راسته لاشه بره های نر لری بختیاری به ترتیب ۷/۷۲ ± ۵۸/۷۸ ، ۵/۳۸ ± ۳۰/۵۳ سانتیمتر و ۳/۴۱ ± ۱۳/۸۷ سانتیمتر مربع بود . میانگین و انحراف معیار چربی داخلی ، چربی زیر جلدی ، چربی بین عضلانی و کل چربی لاشه و دنبه به ترتیب ۰/۴۱ ± ۰/۶۵۶ ، ۱/۵۳ ± ۲/۹۷ ، ۰/۳۳ ± ۰/۵۸۷ ، ۱/۵۳ ± ۴/۲۱و ۱/۶۴ ± ۳/۴۹ کیلوگرم بود. درصد چربی لاشه و مجموع چربی لاشه و دنبه به ترتیب ۳/۹۸ ± ۱۷/۲۲ و ۱/۶۴ ± ۳۳/۶۸ درصد بود.