سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریدون بهرامی سامانی – کارشناس ارشد و سرپرست بخش ژئوتکنیک مهندسین مشاور تماوان

چکیده:

دراین مقاله برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گلسنگهای ساختگاه سدکرخه شامل خصوصیات شاخص و مهندسی بویژه مقاومت برشی باقیمانده و انطباق آن باسایر پارامتر ها نظیر حدود اتربرگ و دانه بندی بررسی و ارایه شده است مقاومت برشی باقیمانده گلسنگهای ساختگاه سدکرخه ازانجام ازمایش برش مستقیم برروی نمونه های با اره بریده و درحالت کند ۱۵درجه بدست آ»ده است دقت پارامتر مقاومت برشی باقیمانده بدست آمده ازازمایشها با انطباق انجام شده بین درصد رس زیردومیکرون و زاویه اصطکاک باقیمانده سدجاری پاکستان ورسهای سیوالیک کنترل و صحت انجام آزمایشها تایید گردید انطباق پارامتر برشی باقیمانده باسایر پارامترها نشان داد که بیشترین انطباق بین calip =CF2.LL PI.10 5- و زاویه اصطکاک باقیمانده دیده میشود