سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا نقدی پور – کارشناس ارشد علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
اکبر اسدیان اصفهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجتبی زاهدی فر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده:

در طرح بررسی وضعیت پرواربندی گوسفند که در سال ۱۳۷۸ اجرا گردید، شاخصهای مختلف مدیریت تغذیه در رابطه با مواد خوراکی، نحوه خوراک دادن، مقدار خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل مواد غذایی، نوع و درصد مصر ف منابع خوراکی با تدوین و تکمیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت . سپس با استفاده از روش آماری نمونه گیری جمعیت، داده برداری مستقیم از واحدهای پرواربندی گوسفند اطلاعات جمع آوری گردید . داده های حاصل از پرسشنامه ، با استفاده از کدگذاری در فرمهای مخصوص تنظیم گ ردید، سپس بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . براساس نتایج بررسی بعمل آمده از تعداد ۵۸ واحد فعال و نیمه فعال پرواربندی در استان، میانگین و انحراف معیار میزان خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در واحدهای استان به ترتیب ۳/±۱/۲ ، ۴۸/±۱۴۲/ ، ۲/۳ ± ۹/۱۴ کیلوگرم محاسبه شد . تمامی واحدهای از ۴ نوع ماده خوراکی شامل جو، یونجه، کاه گندم و گیاه مرتعی جاشیر در جیره غذایی روزانه استفاده می کردند . بطور میانگین ۱۵/۵ درصد واحدها از کنسانتره تولیدی کارخانه خوراک دام استفاده می کردند بعضی از مواد خوراکی مصرفی جیره ها منحصرا در شهرستان بویراحمداستفاده می شدند که شامل علوفه شبدر، کاه لوبیا، تفاله چغندرقند، کاه عدس، کاه نخود و دانه گندم بود.