سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار و عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظوربررسی ویژگی های کمی و کیفی ارقام نخود دیم در شرایط آبیاری تکمیلی آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ درایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت اجرا گردید . فاکتوراصلی شامل شرایط آبیاری تکمیلی درسه سطح یعنی: I0= (تیمار شاهد یا بدون آبیاری )، I1= (یکبار آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰ درصد گلدهی )، I2= (یکبار آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف دهی ) در کرت های اصلی و چهار رقم نخود دیم (توده محلی بیونیج=V1 و V3 = Flip93-93 ،V2 =482 ILc و هاشم= V4) به عنوان فاکتور فرعی به طور تصادفی درکرت های فرعی درنظر گرفته شدند . صفات مورد مطالعه عبارت بودنداز : ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی دربوته ، تعدادغلاف درشاخه فرعی ، تعدادغلاف درساقه اصلی ، تعدادغلاف دربوته ، تعداددانه دربوته، وزن صددانه، اندازه دانه، عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیک.نتایج نشان داد که اثر آبیاری تکمیلی برروی صفات ارتفاع بوته ، تعداد غلاف درساقه اصلی ، تعداد شاخه های فرعی ، اندازه دانه ، تعداددانه دربوته ، وزن صددانه ، عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک معنی داربود. اما تعداد شاخه های فرعی دربوته تحت تأثیر معنی دار شرایط آبیاری تکمیلی قرار نگرفت.