سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسنی – استادیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی و مطالعه شکل دانه ها و جهت یابی محورهای کریستالوگرافی در سنگ های چند مرحله تغییر شکل یافته، بازگو کننده مشخصه های کینماتیکی فابریک های متشکله سنگ می باشند. این فرایند می تواند در نتیجه تکرار عمل تغییر شکل با ساز و کار تغییر شکل متفاوت حاصل شده باشد. بهعلاوهتمایل و جهت یابی فابریک شکل دانه ها در سنگ های شدیدا شیستوزیته یافته در استنتاج و تحلیل کینماتیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، که این خود می تواند با سایر معرف های کینماتیکی در سنگ های دگر شکل یافته موردمقایسه قرار گیرد.
در این مقاله روش ها و نتایج حاصله از اندازه گیری شکل، اندازه و فابریک محورهای کریستتالوگرافی دانه هایی که در طی چند فاز دگر شکلی، در سری سنگ های Mona Comelex با رخساره دگرگونی شیست های سبز به وجود آمده اند مورد بررسی قرار گرفته است.
اندازه گیری های مربوط به اندازه شکل دانه ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای گرین (Grains) که توزیع اندازه دانه ها، رسم دیاگرام Ery وتحلیل ناحیه شکست را انجام میدهد صورتپذیرفته است. اندازه گیری محورهای C کوارتز دستگاه U-stage و محورهای c و a کوارتز توسط X-Ray Texture Goniometre انجام شده است. اندازه گیریها توسعه کیفی بافت را در چنمد نوع سنگ متفاوت مورد بررسی قرار داده که بدین ترتیب فهم دقیق تری از خصوصیات کینماتیکی و همین طور نوع مکانیسم تغییر شکل در سنگ های ناحیه به دست آمده است.