خصوصیات ارائه شفاهی

در ارائه شفاهی، ارائه کننده، اطلاع و دانش خود را با استفاده از گفتار، با یک سبک بیان و صحبت کردن و استفاده از حرکات بدن با توجه به وضعیت مخاطبین در یک زمان و مکان مشخص ارائه می کند. یک ارتباط چهره به چهره یا مجازی با مخاطبین دارد که امکان تبادل نظر دوطرفه را فراهم می کند و معمولا زمان ارائه محدود است و مهارت خاصی میطلبد که ارائه کننده مطالب و منظور خودش し در آن زمان مشخص ارائه نماید. در این نوع ارائه می توان از انواع ابزارها صوتی، تصویری و ویدئویی و نرمافزارهایی در جهت ارائه بهتر و موثرتر در یک بازه ی زمانی محدود استفاده کرد. با توجه به ارتباط دوسویه بودن آن استفاده امکانات چند رسانهای در ارائه مطالب تاثیرگذاری  سریع تر و موثرتر از ارائه کتبی .نوشتاری است

عوامل مختلفی در کیفیت و کمیت یک ارائه شفاهی نقش دارند که برخی از آنها عبارتند از: ارائه کننده،

مخاطب، موضوع ارائه، هدف از ارائه، امکانات و ابزارهای مورد استفاده، زمان، مکان، تاریخ و زبان ارائه.

شاید بتوان گفت که مهمترین عامل اصلی در این نوع ارائه، ارائه کننده باشد. شاید یک شخصی بهترین پژوهشگر در انجام یک کار پژوهشی باشد ولی بهترین شخصی در ارائه، به خصوص ارائه شفاهی نباشد.

 خصوصیات ارائه کننده

همانطوریکه قبلا گفته شد مهمترین عامل در یک ارائه شفاهی، ارائه کننده است. که این ارائه کننده است که با توجه به خصوصیات و قابلیت هایی که دارد می تواند مفاهیم و موضوع مورد نظر را با توجه به وضعیت مخاطبین، زمان، مکان و امکانات موجود منتقل کند. برای این که ارائه کننده بتواند این وظیفه انتقال مفاهیم را بهتر انجام دهد باید دارای خصوصیات زیر باشد و تلاش نماید آنها را قبل از ارائه تمرین و در حین ارائه رعایت کند.