سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسیح محمدیان روشن – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی وزارت نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله برآنیم که وضعیت خصوصی سازی را بطور کلی و اجمال شرح دهیم و در حالت خاص، به بررسی خصوصـی سازی و ایجاد بازار برق بپردازیم . برای نیل به این مقصود، ابتدا زمینـه هـا و شـرایط لازم بـرای خصوصی سازی، بعنوان یک کل و در مجموعة اقتصاد جامعه، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت، و در همـین راسـتا، وضعیت تاریخی نظام اقتصادی در ایران و شـرایط حـاکم بـر آن، بخصوص در پایـان دورة فئودالیتـه و آغـاز دورة سـرمایه داری ( وابسته ) و صنعتی شدن ( در واقـع کارخانـه ای شـدن ) جامعة ایران، همچنین شیوة عمل خصوصی سازی اقتصـاد در چند سال اخیر، به مثابة یک کارنامة منفی در این مورد، و نیـز ملزومات خصوصی سازی و … مطـرح خواهـد شـد . نتیجـ هء مباحث این خواهد بود که خصوصی سـازی بـازار بـرقلازم است گام به گام و با تدریج صورت گیرد . لازم به ذکـر اسـت که در این مقاله، روش جمع آوری اطلاعـات ،کتابخانـه ای و روش تحقیق،روش تحلیل محتوا می باشد .