مقاله خصومت، خشم و خطر بروز آترواسکلروز عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۴۰ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: خصومت، خشم و خطر بروز آترواسکلروز عروق کرونر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسكلروز
مقاله عروق كرونر
مقاله خصومت
مقاله خشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنيا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش هاي پيشين درباره اتيولوژي آترواسکلروز عروق کرونر در ايران، غالبا بر ريسک فاکتورهاي پزشکي و باليني تاکيد داشتند. اما درباره ريسک فاکتورهاي رفتاري آترواسکلروز عروق کرونر، مانند خصومت و خشم، پژوهش هاي اندکي در ايران انجام شده است. مطالعه حاضر، با هدف تعيين تفاوت بين بيماران با علایم آترواسکلروز شريان کرونر (مورد) و افراد سالم (شاهد)، از نظر خصومت و خشم انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر، در قالب يک طرح مورد – شاهد انجام شد. داده ها از ۷۷ بيمار با علایم آترواسکلروز عروق کرونر (مورد) که به کلينيک قلب و عروق بيمارستان افشار يزد مراجعه کرده بودند و ۷۸ نفر سالم (از لحاظ عروق کرونر و سلامت قلبي و عروقي) جمع آوري گرديد. دو گروه، به پرسشنامه پرخاشگري باس و پري (BPAQ) پاسخ دادند.
نتايج: تفاوت معناداري ميان بيماران و افراد سالم، از نظر خصومت (P<0.05) و خشم  (P<0.001) وجود داشت. تحليل رگرسيون لوجستيك چندگانه به شيوه سلسله مراتبي نيز نشان داد كه متغيرهاي اجتماعي – جمعيت شناختي و باليني (مرحله ۱)، بين ۳۵٫۵ تا ۴۷٫۴ درصد و متغيرهاي خصومت و خشم (مرحله ۲)،۶٫۷  الي ۹ درصد از واريانس متغير ملاک ابتلا به آترواسکلروز شريان کرونر را تبيين کردند.
نتيجه گيري: خصومت و خشم از جمله ريسک فاکتورهاي نيرومند براي آترواسكلروز عروق كرونردر جمعيت هاي ايراني هستند. بنابراين، به منظور كاهش نرخ بروز آترواسكلروز عروق كرونر، لازم است در كنار مداخله هاي پزشكي، به مداخله هاي رفتاري در جهت تعديل رفتارهاي مبتني بر خصومت و خشم، توجه شود.