مقاله خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصيصه اضطراب
مقاله جمعيت عمومي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطراب احساس منتشر و ناخوشايندي است که جهت تبيين خلق يا بعنوان خصيصه اي شخصيتي در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. نظر به اهميت مباحث خصايص شخصيتي، مطالعه حاضر در قالب يک مطالعه کشوري، به بررسي خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي، از ديدگاه افراد شرکت کننده در مطالعه بصورت خود گزارش دهي پرداخته است. در مجموع ۲۷۸۸۳ تن از افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله از ۳۰ استان کشور در مراجعه پرسشگران آموزش ديده به در منازل، مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي مطالعه نشانگر احتمال وجود خصيصه اضطراب در ۲۰٫۱ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه بود و بين خصيصه اضطراب زياد و بسيار زياد و متغيرهاي جنسيت، وضعيت درآمد، وضعيت کلي سلامت و وجود بيماري مزمن ارتباط معناداري وجود داشت. ارتباط متغيرهاي وضعيت درآمد و وضعيت کلي سلامت با پيامد خصيصه اضطراب زياد و بسيار زياد، از روند مقدار-پاسخ پيروي مي کرد.
در مجموع، مطالعه حاضر بيانگر احتمال وجود خصيصه اضطراب در جمعيت عمومي به ميزان قابل تامل و ارتباط آن با برخي مشخصه هاي جمعيت شناختي و مولفه هاي اجتماعي سلامت است. پژوهشهاي بيشتر در حيطه خصايص شخصيتي، به شناخت بهتر از اين خصايص، تظاهر آنها در زندگي روزمره، اثر آنها بر سلامت و طراحي مداخلات لازم در مورد گروههاي پرخطر کمک خواهد کرد.