مقاله خطاهاي پژوهشي در مطالعات علوم پزشکي و نحوه کنترل آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: خطاهاي پژوهشي در مطالعات علوم پزشکي و نحوه کنترل آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه پزشکي
مقاله تورش
مقاله دقت
مقاله اعتبار
مقاله مخدوش کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي ماركاني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: يکي از اهداف مهم مطالعات پژوهشي به خصوص در علوم پزشکي اندازه گيري صحيح رخداد پيامدها است. متاسفانه باوجود دقت و تلاش فراوان جهت کاهش خطاهاي مطالعات، آن ها هرگز به طور کامل از بين نمي روند و در کليه مراحل پژوهش از طراحي تا انتشار نتايج احتمال خطا وجود دارد. هدف اين پژوهش بررسي انواع خطاها و نحوه کنترل آن ها در مطالعات علوم پزشکي مي باشد.
مواد و روش کار: دراين مطالعه، مرور جامع و عميق با استفاده از شبکه جهان گستر با کليدواژه هاي تورش، خطا، اعتبار، مخدوش کننده و مطالعات پژوهشي پزشکي در پايگاه داده هاي ايراني و بين المللي از جملهIranMedex ،IranDoc ،ScienceDirect ,PubMed ،ProQuest و Ovid انجام گرفت.
يافته ها: مرور متون نشان داد که خطاها در پژوهش هاي علوم پزشکي به دليل اشتباه، تصادف، نمونه گيري و تورش ايجاد مي شوند. جهت کاهش خطاهاي مذکور توجه به دقت و اعتبار مطالعات الزامي است که با بکارگيري راهکارهاي لازم مي توان دقت و اعتبار اندازه گيري ها را بالا برده و به کاهش خطاهاي پژوهش کمک نمود.
بحث و نتيجه گيري: به پژوهشگران توصيه مي شود در مرحله طراحي پژوهش با انتخاب يک طرح پژوهش قوي، در مرحله انتخاب نمونه با تخصيص تصادفي، همسان سازي، در مرحله اندازه گيري با بي خبرسازي مشاهده گر يا مصاحبه گر و معتبر و پايا نمودن ابزار پژوهشي و در مرحله آناليز اطلاعات با استفاده از آناليز آماري چند متغيره و طبقه بندي مي توانند منابع احتمالي تورش را شناسايي و حذف نمايند.