سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ارژنگ امیرخسروی – پژوهشگر و جمعیت شناس

چکیده:

شمارش همزمان و رسمی کلیه احاد جمعیت، محدوده معینی (سیاسی یا جغرافیایی) که غالباً با رده بندی آماری (اقتصادی و اجتماعی) همراه است و به صورت ادواری انجام می شود و لزوماً همیشه شامل جمعیت انسانی نیست. باور عمومی بر این است که اطلاعات حاصله از سرشماری ها به دلایلی چون پوشش جمعیتی بیشتر، پوشش جغرافیایی گسترده تر و نظایر اینها از دقت بالاتری برخوردار است صحت این برداشت عامیانه تا جایی که به اطلاعات نادر مربوط باشد، نیازمند بازآزمایی نیست. اما در مورد سایر اطلاعات که از فراوانی گسترده برخوردارند این نگرش با نادیده گرفتن تفاوت کارهای خرد و کلان توأم است. د رحقیقت باید پذیرفت که با همه تلاشهای به عمل آمده تاکنون هیچ سرشماری مبرا از خطا د رمجموعه سرشماریهای انجام شده ملاحظه نشده است.