سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید گنج بخش – بیمارستان امام رضا ( ع ) مشهد
سیدداود طوسی – بیمارستان امام رضا ( ع ) مشهد
عباس شفیعی – بیمارستان امام رضا ( ع ) مشهد
فتی – بیمارستان امام رضا ( ع ) مشهد

چکیده:

به دنبال حوادث غیر مترقبه همچون زلزله ، سیل ، طوفان ، آتشفشان ، خشکسالی ، جنگ و …. جوامع با مخاطرات و نا بسامانی های جدی اجتماعی ، اقتصادی و انسانی و بروز مشکلات عدیده روبرو می شوند که سلامت آنها را تهدید می نماید . بر طبق گزارش سازمان ملل میزان بلایای طبیعی در سراسر دنیا از ۱۶ مورد در دهه ۱۹۶۰ به ۷۰ مورد در دهه ۱۹۸۰ افزایش یـا فته است . خو شبختانه مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی را در سال ۱۳۷۰ تصویب و در سال ۱۳۷۲ آئین نامه اجرائی آن در هیئت وزیران به تصوی ب رسید که ب ه طور اجمال متشکل از یک کمیته هماهنگی و ۹ کمیته فرعی تحقیقاتی و تخصصی می باشد که کمیته بهداشت و درمان آن از ارکان اصلی و مهم آن می باشد که امید است با هماهنگی و انسجام وضایف خطیر و انسانی خود را ادامه داده و بعضی اثرات مطلوب آن را در حـوادث تلخـی مثـل زلزلـه بـم و سیل گلستان و … شاهد بوده و هستیم . بسیاری از این عوامل مختل کننده سلامتی , آلودگی های انگلی منابع آبـی , اخـتلال در سیستم های فاضلاب , آلودگی های غذا یی در اثر حشرات و بند پایان و … بوده و هست و امکان گسترش بیماری های انگلی چنین شرایطی شد درً یدا روند صعودی دارد از جمله این آلودگی ها ب ه ویژه آمیبیـاز ( از جملـه در جریـان جنـگ تحمیلـی ) , اسهال های ژیاردیا یی و یا بلاستو سیستیس و کریپتو سپوریدیوزیز در اثر تراکم جمعیت و تماس گسترده افراد مبـتلا بـا افـراد سالم در حد اپیدمی افزایش می یابد و یا اکثر آبها ب ه مواد مدفوعی و انگلی ب ه ویژه هنگام سـیل و حیوانـات اهلـی کـه مخـازن عمده بیماری های انگلی مثل تنیاها , کیست هیداتید , فاسیولوزیس , کریپتوسپوریدیوز و .. و یا در هنگام طوفان شدید میلیون ها تخم حشراتی از قبیل انواع پشه ها و مگس ها به اطراف پراکنده و گسترش می یابد . لذا در این مقاله سعی شده اسـت کـه آموزش افراد درگیر در سوانح و افزایش سطح دانش افراد جامعه را در ارتباط با بیمـاری هـای انگلـی و رعایـت نکـات و اصـول بهداشتی و روشهای مناسب کنترل بیماری ها را یاد آوری نماید .