سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا تاکی – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، کارشناس دف
حمید پروازیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، مدیر پروژه تونل پیشگام تالون، شرکت
شعبانعلی منیری مراد – کارشناس عمران، سرپرست کارگاه تونل پیشگام تالون، شرکت ملی ساختمان

چکیده:

پدیده انفجارسنگ به صورت شکست ناگهانی سنگ منطقه حفاری شده در معادن زیرزمینی و تونل ها ، در مناطق پر تنش و با عمق زیاد نسبت به سطح زمین و معمولاً در محدودة سنگهای مقاوم اتفاق می افتد . در اثر این پدیده ، پایداری ساز ه های زیرزمینی با مشکل مواجه خواهد شد . این پدیده زمانی رخ م ی دهد که حالتی پر تنش در سنگ مجاور منطقة حفاری بوجود آید و در نتیجه
باعث شکست شدید و ناگهانی و یا ریزش سنگ و آزادسازی انرژی کرنشی ذخیره شده باشد . بر اثر شکست انفجاریِ سنگ که همراه با آزاد شدن آنی انرژی کرنشی ذخیره شده است، سنگ بصورت قطعات کوچک و بزرگ به اطراف پراکنده شده و در اثر برخورد به انسان و یا تجهیزات باعث آسیب آنها م ی شود. در این مقاله موضوع احتمال وقوع پدیده انفجارسنگ در تونل های تالون بررسی شده است . تونل های م ذکور قسمتی از پروژه آزاد راه تهران-شمال است که در محدودة قلل کوه سیا ه سنگ ، عمق آن به ۱۰۰۰ متر م یرسد. شناسایی شاخ صهای ارزیابی پتانس یل تخریبی و متعاقباً ت خمین شدت خسارت حاصل از این پدیده و ایمن سازی محیط کار در این پژوهش درنظر گرفته شده و با توجه به گسترش روز افزون تونلکاری در عمق ، انفجارسنگ بعنوان یک خطر احتمالی بیان شده است.