سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه خطیبی مقدم – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز پژوهشی مخابرات و ک
میر مجتبی میر صالحی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،
امیر رضا عطاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،

چکیده:

دراین مقاله دریک بلور فوتونی دوبعدی متشکل ازسوراخهای هوابا آرایش مثلثی ترویچ دوموجبرموازی را بررسی می کنیم موجبرهای بلور فوتونی مورد نظر با فاصله دوردیف ازیکدیگر قرارگرفته اند وتحلیل ترویج درآنها توسط روش بسط موج صفحه ایصورت می گیرد با توجه به این نکته که تساوی فاصله وپهنای کانالهای تزویج شده وابسته به خطی بودن منحنی ضریب تزویج است خطی سازی این منحنی هدف ما د راین مقاله می با شد بنابراین به بررسی تاثیر شعاع سوراخهای ناحیه موچبری پرداخته و درنهایت ساختاری بهبود یافته را پیشنهاد می دهیم .