موارد لازم برای شمردن  در زیان فارسی را به ترتیب اهمیت زیر نویسیم، مانند:

دستگاه های تصویری در حال حاضر عبارتند از:

چنانچه موارد که شمارش شده پشت سرهم و بدون استفاده از این علامت نوشته شوند و یا اینکه در سطرهای زیر از اول سطر در ردیف سایر خط ها آورده شود، برای خواننده وحتی خود نویسنده به هنگام خواندن زحمت آفرین خواهد بود.

خط فاصل

فاصله – نیم خط

به این نشان در زبان فرانسه Le Tiret و در انگلیسی Hyphen گفته می شود. در فارسی SuMSAS . .با عناوین خط فاصله، نیم خط و پیوست نما مورد استفاده قرار می گیرد موارد استفاده

– برای پیوستن واژه ها به کار میرود، مانند:

آسوده کرد

– برای تکرار یا تشریح مطلب استفاده می شود، مانند:

را صبر آب – آبی صاف و گوارا – از چشمه سارهایش جاری بود.

– برای جمع کردن و فشردن مطلب به کار میرود، مانند:

انسان دوستی، شجاعت و فداکاری اینها ویژگیهای یک انسان واقعی است.

توجه

اندازه خط پیوند از خط فاصلی قدری بلندتر است. در املای زبانهای لاتین خط فاصله به اندازه زیر حروف (n) و خط پیوند به اندازه زیر حرف (m) میباشد. در خط پارسی خط فاصله معادل سه نقطه )-( خط پیونك معادل نقطه (-.-.) به فراخور حروف مورد استفاده در نظر گرفته شده است

این نشان ڈر زبان فرانسه معادل واژه Ligne و در انگلیسی معادل واژه Line آورده شده است. در زبان فارسی با عنوان بزرگ نما، زیرین خط و خط کشیده مورد استفاده قرارمیگیرد

خط کشیده برای برجسته نمودن یا مشخص کردن قسمتی از نوشته اعم از دست نوشته یا ماشینی به کار برده می شود. طول خط کشیده به مقدار عباراتی بستگی دارد که باید برجسته یا مشخص شوند.