مقاله خلاقيت و رگه هاي شخصيت در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: خلاقيت و رگه هاي شخصيت در دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله رگه هاي شخصيتي
مقاله دانشجو
مقاله تربيت بدني
مقاله مهندسي
مقاله هنر و معماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه هريس مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: بيات مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف تبيين خلاقيت بر اساس رگه هاي شخصيتي، ۲۸۹ دانشجو (۱۲۱ دختر و ۱۶۸ پسر) با ميانگين سني ۲۴ سال از سه دانشکده هنر (۹۸ نفر)، تربيت بدني (۹۳ نفر) و فني مهندسي (۹۸ نفر)، با روش نمونه برداري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي خلاقيت تورنس (۱۹۶۶) و رگه هاي پنجگانه شخصيتي (کاستا و مک کري، ۱۹۹۲) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند در هر سه گروه خلاقيت با نورزگرايي همبستگي منفي و با رگه هاي گشودگي، برونگردي و وظيفه شناسي همبستگي مثبت داشت. رابطه مثبت رگه مقبوليت و خلاقيت نيز تنها در گروه تربيت بدني، معنادار به دست آمد. مقايسه همبستگيها در هر سه گروه با استفاده از آزمون Z انتقال فيشر تنها بين خلاقيت و مقبوليت در دو گروه تربيت بدني و هنر معنادار بود. نتايج رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که در گروه هنر، رگه هاي وظيفه شناسي، برونگردي و گشودگي ۳۴ درصد در گروه تربيت بدني مقبوليت، وظيفه شناسي و برونگردي ۳۸ درصد و در گروه فني مهندسي، وظيفه شناسي و برونگردي ۲۸ درصد واريانس نمره هاي خلاقيت را پيش بيني مي کنند. به نظر مي رسد با توجه به رشته هاي تحصيلي مختلف، رگه هاي شخصيتي قادر به پيش بيني سطوح متفاوتي از خلاقيت در دانشجويان هستند.