سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج سروی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
جلال الدین ظهوریان مهر – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی پورجوادی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

باگاس نیشکر یکی از بقایای کشاورزی است که می توان از آن برای تهیه کاغذ و یا سایر مواد سلول وزی استفاده کرد . در این پژوهش از مخلوط اتانول – تولوئن برای خارج کردن مواد استخراجی ( موم و چربیها ) از سدیم کلریت برای حذف لینگنین و از سدیم هیدروکسید برای کاهش میزان همی سلول وز استفاده شد و پارامترهای مؤثر در فرایند، مورد بررسی قرار گرفت . خصوصیات محصول نهایی ( خمیر سفید شده باگاس ) با استفاده از طیف FT-IR ، تجزیه وزنی حرارتی (TGA) گرماسنجی روبشی تفاض لی (DSC) ، حرارتی تفاضلی، میکروسکوپ الکترونی و روشهای استاندارد ) ) ASTM اندازه گیری ترکیبات تشکیل دهنده الیاف لیگنوسلولوزی بررسی شد .