سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد آریافر – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دا
علی مرادزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد شیوا – استادیار گروه معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

تغییرپذیری عناصر در طبیعت متاثر از دومولفه سنژنیتیک و اپی ژنیتک ( فرآیندهای کانی سازی ) است و آنچه ما در اکتشاف به دنبال آن هستیم، مولفه اپی ژنتیک می باشد . در عمل گاهی مولفه سنژنتیک به حدی شدید است که مولفه اپی ژنتیک را کاملاً محو می نماید و برای نمایان سازی کانی سازی اثر آنها باید بطریقی حذف گردد . در مطالعه حاضر داده های ۲۰ عنصری ۱۷۵ نمونه ژئوشیمیایی ورقه ۱:۵۰۰۰۰ خوسف به منظور شناسایی مناطق کانی سازی احتمالی مورد بررسی قرار می گیرد . جهت نیل به هدف ابتدا نمونه ها را به جوامع مختلف سنگی دسته بندی نموده و سپس با تعیین مقدار میانه هر جامعه، مقادیر شاخص غنی شدگی مربوط به متغیرها محاسبه گردید . در ادامه با ادغام نمودن کلیه جوامع، یک جامعه همگن تشکیل گردیده است و با نرمال سازی داده ها ، نمونه های آنومال براساس روش x+2s شناسایی و نقشه های مربوط به آنها برای مقادیر شاخص غنی شدگی هر عنصر رسم گردیده است و مناطق آنومال شناسایی شدند