سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
مسعود مستخدمی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
حسین بابائی توسکی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

توان خروجی و راندمان توربین های گازی بـا افـزایش درجـه حرارت اتمسفر، کاهش پیدا می کند . یکی از روش های جبـران این نقیصه خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور می باشد . بـا خنک کاری هـوای ورودی بـه کمپرسـور، دبـی جرمـی هـوا افزایش پیدا کرده و موجب ازدیاد توان خالص خروجی مـی – گردد . برای خنـک کـاری هـوای ورودی از روش هـایی ماننـد خنککاری تبخیری، برودتی ( چیلری ) و ذخیره سازی انـرژی استفاده میشود که در این مقاله از سیستم ذخیره سازی انرژی نهان با بکارگیری مخازن یخ مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـ ت . با وجود اینکه استفاده از سیسـتم هـای ذخیـره سـازی سـرما و وسایل جانبی آن هزینه اولیـه اضـافی دربـردارد ولـی از هـدر رفتن توان خالص در فصول گرم جلـوگیری کـرده و نیـاز بـه نصب توربینهای گازی بیشتر برای جبران کمبود را در کشور برطرف مینماید . با خنککاری به روش TES بر روی مـوارد مـورد مطالعـه در این مقاله، از کاهش توان خالص از ۱۲% تا ۲۷% بـا توجـه بـه ظرفیت توربین و درجه حرارت محـیط جلـوگیری مـی شـود . تابع هدف از هزینه هـای اولیـه، نصـب و تعمیـر و نگهـداری اجزاء و هزینه های کارکرد تشکیل شده است که با اسـتفاده از روش جستجو پارامترهای طراحی بهینه شده است .