سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
زهرا صیدالی لیر – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
سیدهادی موسوی – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

دراین مقاله خواص الکترواپتیکی بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو بررسی شده است. طیف جذبی و نیز طیف عبوری بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو اندازه گیری شده است. گاف انرژی این نمونه ها را به روش طیف سنجی اندازه گیری نموده و تاثیر غلظت برروی اندازه گاف انرژی را بررسی کردیم. طبق نتایج تجربی گاف انرژی نمونه ها با افزایش غلظت رنگینه ها کاهش می یابد.