سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذر حدیدی – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم سبزوار
حسین اصغر رهنما – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم سبزوار و گروه فیزیک، دانش
شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

خواص اپتیکی ابر رسانای MgB2 با استفاده از محاسبات اصول اولیه در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مقدار فرکانس پلاسمایی برای این ترکیب برابر با ۱/۶۶eV می باشد که در توافق خوبی با نتایج تجربی است. همچنین اضافه کردن سهم مربوط به گذارهای درون نواری، نتایج مربوط به گذارهای بین نواری را تصحیح می کند و باعث نزدیکتر شدن مقادیر گذارها به مقادیر تجربی می شود.