سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدی شهیری طبرستانی – گرگان- میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، دانشکده صنایع غذایی
یحیی مقصودلو – گرگان- میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونک – گرگان- میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده صنایع غذایی
علی معتمدزادگان – ساری- میدان خزر- کیلومتر ۹ جاده فرح آباد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور استفاده بهینه از فراورده های جانبی ماهی ، کلاژن اسیدی (۱ASC ) از پوست و استخوان ماهی قزل آلای رنگین کمان ۱% بر اساس وزن مرطوب / ۹% و ۱۲۲ / جداسازی شد.بازده استخراج کلاژن در مورد پوست و استخوان به ترتیب ۴۴۸ ((Onchorhynchus mykiss)با میزان ایمینو اسید نسبتا پایین و ترکیب آمینو اسیدی تقریبا م تفاوت طبقه І بود.بر اسا س الگو ی الکتروفورز، هر دو نوع کلاژن به عنوان کلاژن نوع۹ و ۷ کمتر ین حلا لیت را داشتند . غلظت نمک تا ۳% تغییری در حلا لیت کلاژن ها ایجاد نکرد pH بندی شدند .کلاژن پوست و استخوان به تر تیب در ولی در مقاد یر بالا ی ۳% نمک ، کاهش شد یدی در حلا لیت وجود داشت .با استخراج و بررس ی و یژگی ها ی کلاژن قزل آلا ی رنگ ین کمان ، م ی توان آن را به صورت کاربردی تر در کشت های سلولی،ترمیم پوست وتجهیزات پزشکی و بویژه غذاهای عملگر مورد استفاده قرار داد