سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد رضانیا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
عبداللّه لنگری – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
پیتر تالمایر – موسسه تحقیقاتی شیمی فیزیک جامدات ماکس پلانک، آلمان

چکیده:

در این مطالعه، ما مدل شبکه ای مربعی گردنبند کوندو ناهمسانگرد با برهم کنش پاد فرو مغناطیس بین اسپین الکترونهای جایگزیده و الکترونهای سیار و همچنین بین الکترونهای سیار در نظر می گیریم. با استفاده از رهیافت عملگر باندی، این مدل اسپینی به گاز بوزونی هسته سخت تبدیل می شود. با استفاده از رهیافت تابع گرین رفتار دمایی بر انگیختگیهای این گاز بوزونی که معادل برانگیختگیهای اسپینی مدل اصلی می باشد بررسی میشود. همچنین رفتار دمایی ظرفیت گرمایی ویژه وتوابع همبستگی اسپینی این مدل در ثابتهای جفتیدگی بالای نقطه بحرانی کوانتومی به ازای پارامترهای مختلف ناهمسانگردی بررسی می شود. یک رابطه تحلیلی برای رفتار دمایی ظرفیت گرمایی و گاف انرژی برای نقاط نزدیک به نقطه بحرانی کوانتومی و برای دماهای پایین بدست می آید.