مقاله خواص جذبي رزين هاي آميداكسيم براي جداسازي يون هاي اورانيم (VI) از محلول هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: خواص جذبي رزين هاي آميداكسيم براي جداسازي يون هاي اورانيم (VI) از محلول هاي آبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين آميداكسيم
مقاله جذب
مقاله ظرفيت تبادل يوني
مقاله عامل آب دوست
مقاله اصلاح قليايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل چي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابالو علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي گرمارودي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، رزين اكريلونيتريل -(AN) دي وينيل بنزن -(DVB) متيل اكريلات (MA) به روش پلي مريزاسيون تعليقي و در حضور عامل رقيق كننده تولوئن و آغازگر بنزوئيل پراكسايد (BPO) سنتز شد. اثر ميزان متيل اكريلات، تولوئن و اصلاح قليايي بر روي ظرفيت تبادل يوني رزين بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه ظرفيت تبادل آنيوني با افزايش مقدار متيل اكريلات كاهش مي يابد در حالي كه اصلاح قليايي تاثير چنداني بر آن ندارد. هم چنين با افزايش ميزان عامل آب دوست، ظرفيت تبادل كاتيوني افزايش مي يابد و به مقدار بيشينه مي رسد. تعادل جذب نسبتا سريع و در مدت زمان ۴۰ دقيقه حاصل مي شود. ميزان جذب اورانيم به pHمحلول بستگي دارد. در نهايت اصلاح قليايي سبب جذب سريع تر يون هاي اورانيم (VI) شده و رزين هاي كي ليت كننده، ساختارهاي متخلخل مناسبي براي نفوذ سريع تر يون هاي اورانيم فراهم مي كنند.