سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایزد شجاعی – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا محمدیزاده – آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران و پژوهشکد

چکیده:

دینامیک شبکه آناتیس در چارچوب نظریه تابعی چگالی اختلالی مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه بارهای مؤثر بورن، تانسور دیالکتریک، طیف پاشندگی و چگالی حالتهای فونونی آن در تقریبهای چگالی موضعی و گرادیانی گزارش شده است. با در اختیار داشتن طیف فونونی، ثابتهای کشسانی به کمک برازش خط به نوارهای صوتی نزدیک مرکز ناحیه محاسبه شده و با ضرایب به دست آمده از روشهای دیگر مقایسه شده است. دیده میشود که ثابتهای به دست آمده در تقریب گرادیانی نسبت به ثابتهای به دست آمده در تقریب موضعی همخوانی بیشتری با جوابهای به دست آمده به کمک رابطه تنش – کرنش دارد و میتوان جوابها را با افزایش انرژی قطع در توابع موج ارتقا داد. رهیافت حاضر کمک میکند تا دقت محاسبه نوارهای صوتی را(که حساسترین قسمت طیف فونونی است) مورد بررسی قرار دهیم؛ به این ترتیب طیف فونونی از یک منحنی کیفی به منحنیی تبدیل میشود که میتوان از آن برای استخراج مهمترین خواص مکانیکی ترکیب مورد نظر بهرهبرداری کرد. به علاوه این که نشان میدهد اگر چه تقریب موضعی در به دست آوردن مدهای مرکز ناحیه موفقتر است اما تقریب گرادیانی در محاسبه شیب نوارهای صوتی دقت بیشتری دارد.