سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد احمدی فولادی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان
سیداحمد کتابی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان

چکیده:

در چارچوب مدل بستگی قوی و یک روش تابع گرین تعمیم یافته، برخی از خواص رسانندگی مهم مولکول DNA در ساختار ( Metal/DNA/Metal که باختصارM/D/M نامیده می شود ) بعنوان یک سیم مولکولی را بصورت عددی بررسی می کنیم . با استفاده از مدل استخوان ماهی برای مولکولDNAو کاربرد روش لانداور برای محاسبه رسانندگی سیستم، نتایج ما نشان میدهد که : ا – رسانندگی سیم مولکولی با افزایش طول مولکول DNA بصورت نمایی کاهش مییابد . -۲ افزایش قدرت پیوندگاه فلز – مولکول منجر به افزایش قابل ملاحظهای در رسانندگی از ساختار M/D/M میشود . -۳ رسانندگی سیم مولکولی تابعی از اندازه افت ولتاژ ( در رژیم خطی ) در طول مولکول بوده و تا رسیدن ولتاژ به حد اشباع، به مقدار بیشینه خود نزدیک میشود