مقاله خواص ساختاري و الكتروني بلور سريم حاصل از محاسبات LDA+U که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: خواص ساختاري و الكتروني بلور سريم حاصل از محاسبات LDA+U
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاههاي همبسته قوي
مقاله محاسبات ابتدا به ساكن
مقاله روش LDA+U
مقاله بلور سريم
مقاله الكترونهاي ۴f
مقاله فاز آلفا و فاز گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي اسدآبادي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگيهاي ساختاري، الكتروني و مغناطيسي بلور سريم در دو فاز هماساختار آلفا و گاما بر مبناي نظريه تابعي چگالي مورد بررسي قرار گرفته اند. حجم تعادلي و گشتاور مغناطيسي فاز آلفا با استفاده از تقريب شيب تعميم يافته (GGA) به ترتيب برابر با ۲۷٫۶۴ A3 و ۰٫۰۰۰۱۸ mB محاسبه شده اند. سازگاري نتايج تقريب GGA با داده هاي تجربي نشان مي دهد كه الكترونهاي ۴f در فاز آلفا غيرجايگزيده مي باشند. چگالي حالتها، حجم تعادلي و گشتاور مغناطيسي فاز آلفا با در نظر گرفتن همبستگي قوي بين الكترونهاي ۴f با استفاده از رهيافت GGA+U و انتخاب U=6.1eV محاسبه شده اند. مقايسه چگالي حالتهاي ۴f حاصل از تقريبهاي GGA و GGA+U نشان مي دهد كه در نظر گرفتن همبستگي بين الكترونهاي ۴f تاثير قابل توجهي بر ساختار الكتروني فاز آلفا ندارد و سبب عقب نشيني چگالي حالتهاي الكترونهاي ۴f در فاز آلفا نمي شود. اين نتيجه با تجربه كه نشان دهنده غيرجايگزيده بودن الكترونهاي ۴f در فاز آلفاست سازگار است. حجم تعادلي در فاز گاما با استفاده از تقريبهاي LDA و GGA قابل محاسبه نمي باشد و كمينه منحني انرژي بر حسب حجم، به سمت حجم تعادلي فاز همساختار آلفا كه دور از مقدار تجربي فاز گاماست ميل مي كند. حجم تعادلي فاز گاما با در نظر گرفتن همبستگي قوي بين الكترونهاي ۴f و با استفاده از روش LDA+U و به كاربردن پارامتر هابارد U=4.4 eV سازگار با تجربه محاسبه شده است. نتايج ما در فاز گاما نشان مي دهند كه چگالي حالتهاي الكترونهاي ۴f، بر خلاف فاز آلفا پس از اعمال LDA+U به دو شاخه پروخالي شكافته مي شود و شاخه مربوط به اربيتالهاي پر از سطح فرمي دور مي گردد. گشتاور مغناطيسي فاز گاما و فشار گداز فاز آلفا- گاما محاسبه و با مقادير تجربي مقايسه شده اند.