سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه اسدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه اراک
مریم بدری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه اراک
مهدی فضلعلی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
صحبت بهرامی نژاد – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی، عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی و مقاومت به خشکی- دانشگاه رازی

چکیده:

استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل قارچ های پاتوژن گیاهی به جای قارچ کش های شیمیایی سنتز شده، می تواند راه حل مناسبی در کاهش مصرف سموم شیمیایی باشد . لذا در این تحقیق عصاره متانولی برگ های چهار گیاه دارویی مورد، اکالیپتوس، گردو و کرفس کوهی به روش خیساندن با متانول استخراج و بر روی قارچ های Fusarium oxysperum و Rhizoctonia solan با استفاده از روش دیسک کاغذی آزمایش شد . نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاه مورد بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر رشد قارچ فوزاریوم و عصاره متانولی گردو بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر قارچ ریزوکتونیا داشت.