سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه ایرانمنش – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم پایه- آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم پایه- آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد
دانیل فروشارت – مرکز ملی تحقیقات علومCNRS گرنوبل – فرانسه

چکیده:

در این پژوهش انبساط گرمایی و مغناطو تنگش واداشته ناهمسانگرد ترکیبNd6Fe13Cu بررسی شده است. مغناطوتنگش در راستای موازی λl عمود λt بر میدان، این ترکیب با استفاده از روش پیمانه کرنشی در میدان مغناطیسی تا ۱/۵ و T در گستره دمایی K 80 تا دمای اتاق اندازهگیری شد. منحنیهای مغناطوتنگش نشان میدهند که میدان ناهمسانگردی دو زیر شبکه Nd وFe دارای علامت مخالف یکدیگرند و با افزایش دما اثرات یکدیگر را از بین میبرند و با افزایش میدان پدیده قفلشدگی حوزههای مغناطیسی از بین میرود.