سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
فرامرز جوانرودی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق نمونه هایی از جنس آلومینیوم ۱۰۵۰ تحت فرایند پرس با کانال های هم مقطع زاویه دار به تعداد چهار پاس و تحت مسیر قرار گرفت. سپس مقادیر استحکام کششی، استحکام نهایی و سختی برای حالت پایه و پاس های انجام شده اندازه گیری شد. مشاهده گردید که با افزایش تعداد پاس ها مقادیر استحکام کششی، نهایی و سختی افزایش یافته است. حال با استفاده از رابطه هال- پچ اندازه دانه نمونه نهایی محاسبه گردیده و با مقایسه آن با اندازه دانه اندازه گیری شده به روش میکروسکوپ الکترونی عبوری به دست آمده از مطالعات قبلی، تطابق مناسبی بین آن ها رویت شد. سپس در نرم افزار المان محدود تأثیر فشار سنبه پشتی بر مقدار کرنش و نحوه توزیع آن در نمونه بررسی گردیده و مشاهده شد که استفاده از سنبه پشتی باعث یکنواخت تر شدن توزیع کرنش در نمونه می گردد. فشارهای مختلف استفاده شده در سنبه پشتی تأثیر چندانی در مقدار کرنش متوسط ندارد.