سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید بیدقی – دانشجو
حمید خرسند – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
حمید رحمانی سراجی – رئیس مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

فرآیند فشردن گرم زمینه جدیدی را در کـاربرد قطعـات متـالورژی پـودر بـا توجـه بـه افـزایش چگـالی و خواص ایجاد می کند . در این فرآیند پودر اولیه پس از آماده سازی و مخلـوط شـدن در محـدوده دمـایی بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات فشردن قرار می گیرد . در این پژوهش، تـاثیر اسـتفاده از فرآی نـد پرس گرم بر خواص مکانیکی، متالورژیکی و همچنین ساختار تخلخلی فولادهای نیکـل – مـس – مولیبـدن دار مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس نتایج به دست آمده، با انجام عملیات فشردن در دمـای ۱۳۰ درجـه سانتیگراد، افزایش چگالی در حد gr/cm 3 0/20 محقق گردیـد . بررسـی ریـز سـاختار تخلخلـ ی و تعیـین تفاوت آن با ساختار تخلخلی قطعات تولیدی از روشهای معمول متالورژی پودر و نیل به استحکام کششی شاخص حدود MPa800 از جمله دستاوردهای به ترتیب علمی و کاربردی این تحقیق می باشد .