مقاله خوانش هاي نظري از بنياد دولت پيشامشروطگي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: خوانش هاي نظري از بنياد دولت پيشامشروطگي در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوانش نظري
مقاله ماهيت دولت
مقاله استبداد شرقي
مقاله سلطنت فئودالي
مقاله دولت خودکامه
مقاله پادشاهي پاتريمونيال
مقاله دولت آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش از محتوا و بنيادهاي دولت ايران در عصر پيشامشروطگي، يکي از مهمترين موضوعاتي است که پژوهشگران حوزه دولت در ايران با آن رو به رو هستند. يکي از دلايل مهم توجه جدي پژوهشگران به اين مقوله، احتمالا، بروز بحران در اين دولت و برآمدن مشروطه و گذار به نوع جديد دولت در ايران بود. گرچه بيش تر اين کوشش ها با تکيه بر الگوي مرسوم مالوف در نوع شناسي غربي، خصوصا ادبيات چپ، صورت پذيرفته است، با اين حال شناخت اين تکاپوهاي نظري، گام مهمي در بازشناسي بنياد حکومت قاجاري تلقي مي شود. در مقاله حاضر، باز خواني نگرش هاي نظري در سه گروه اصلي صورت مي پذيرد که به ترتيب عبارتند از؛ رويکرد مارکسيستي، رويکرد استبداد ايراني و رويکرد سلطانيزم وبري.