مقاله خودآموزي، مطالعه مستقل و نقش آن در يــادداري دانش آموختگان تربيت بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: خودآموزي، مطالعه مستقل و نقش آن در يــادداري دانش آموختگان تربيت بدني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمـوزش از راه دور
مقاله آموزش حضوري
مقاله تربيت بدني
مقاله يادگيري مستقل
مقاله يادگيري موثر
مقاله يادداري دانش آموختگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوه هاي نوين تعليم و تربيت معطوف به انتقال مسووليت يادگيري از ياددهنده به يادگيرنده است. خودآموزي و مطالعه مستقل يكي از شيوه هاي يادگيري فعال است كه در پايداري يادگيري (يادداري) برخي درسها و رشته هاي تحصيلي موثر است.
هدف اين پژوهش نيمه تجربي بررسي اثر خودآموزي و يادگيري فردي در يادداري دانش آموختگان تربيت بدني است. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش به وسيله ‌۸ پرسشنامه پاسخ بسته (۲۴۰ سوال) حاصل شده و جامعه‌ آماري تحقيق دانش آموختگان تربيت بدني دانشگاههاي دولتي در نيمسال دوم ۷۹-۷۸ بوده است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه به طور كلي خودآموزي و مطالعه مستقل دريادگيري دانش آموختگان موثر است و كساني كه تحت شرايط خودآموزي و مطالعه ‌فردي آموزش ديده اند داراي سطح يادداري بالاتري نسبت به گروه حضوري (معلم ـ محور) بوده اند.