سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا دهنویه – دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رس
سمیه نوری حکمت – دانشجوی کارشناس ی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و ا
نرگس عالی داعی – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع

چکیده:

خودارزیابی فرایندی است منظم، سیستمات یک و جامع در خصوص مقایسه فعالیت ها و فرایندهای سازمان و نتایج حاصله بر اساس م عیارهای مدل های تعالی سازمانی . خودارزیابی برای سازمان این امکان را فراهم می آورد تا بتواند در مسیر تعالی و در مقایسه با مدل های تعالی سازمانی وضعیت خود را شنا سایی و ب راساس یافته های حاصله ، نسبت به بهبود وضعیت سازمان اقدام نماید .
روش پژوهش
این مطالعه از نوع توصیفی و به صورت مقطعی انجام گرفته است . جامعه پژوهش در آن شامل اعضای تیم پیاده سازی مدل EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد بود . به ع لت محدود بودن جامعه پژوهش نمو نه گیری انجام نگرفته است . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد خودارزیابی براساس مدل تعالی EFQ M بود . درنهایت با استفاده از نرمافزار SPSS امتیاز هر کدام از عناصر ۹ گانه تشکیل دهنده مدل بر اساس وزن مربوطه تعیین گردید .
یافته ها
درنهایت مج موع امتیاز خ ودارزیابی در این بیمارستان ۷۶۳و درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به قرار زیر بدست آمد : رهبری ۸۰/۶% ، خط مشی و استراتژی ۷۵/۸ % ، کارکنان ۷۷/۶ % ، شرکا و منابع ۸۲/۳ % ، ، فرایندها ۷۶/۹% ، نتایج مشتری ۷۷/۵% ، نتایج کارکنان ۷۱/۳ % ، نتایج جامعه ۶۳/۳ % ، نتایج کلیدی عملکرد ۸۲/۱ %
بحث و نتیجه گیری
هرچند که با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه خودارزیابی سازما نهای بهداشتی درمانی دنیا ، امتیازات داده شده توسط مدیران ارشد این بیمارستان غیر واقعی به نظر می رسد ، اما با توجه به نتایج می توان نقاط قوت و نواحی ضعف ( نواحی برای بهبود ) را در بیمارستان مشخص نمود . با توجه به این نواحی پیشنهاد می شود با آموزش بیشتر، زمینه را برای درک مناسبتر مدیران ارشد این بیمارستان از مفاهیم مدل EFQM فراهم نمود . همچنین به معیارهای نتایج جامعه، نتایج مشتریان و نتایج کارکنان توجه بیشتری شود .