مقاله خودكارآمدي در زمينه رژيم درماني و نشانگرهاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران تحت همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: خودكارآمدي در زمينه رژيم درماني و نشانگرهاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران تحت همودياليز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيروي از رژيم درماني
مقاله خودكارآمدي
مقاله هموياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامبد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ساربان حسن آبادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودكارآمدي سبب افزايش پيروي از رژيم درماني و كاهش مشكلات فيزيكي، رواني و اجتماعي در بيماران تحت همودياليز مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بين خودكارآمدي در زمينه رژيم درماني و نشانگرهاي آزمايشگاهي / باليني انجام شد.
روش بررسي: دويست بيمار تحت همودياليز در اين مطالعه همبستگي مقطعي، شركت كردند. پرسشنامه «استراتژي هاي ارتقا سلامتي افراد» جهت ارزيابي خودكارآمدي در زمينه رژيم درماني مورد استفاده قرار گرفت. نشانگرهاي آزمايشگاهي / باليني از جمله فسفات سرم، نيتروژن اوره خون، پتاسيم، كلسيم و اختلاف وزن بين جلسات دياليز از روي پرونده بيماران ثبت گرديد. بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران از طريق نمونه گيري آسان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه خودكارآمدي با نشانگرهاي آزمايشگاهي از جمله پتاسيم، فسفات سرم، نيتروژن اوره خون در ارتباط بود (P<0.05). اما بين خودکارآمدي با سطح کلسيم سرم ارتباط معني دار آماري وجود نداشت (P>0.05). علاوه بر اين نشانگرهاي باليني اختلاف وزن بين دو جلسه دياليز، از نظر آماري با خودكارآمدي مرتبط بود (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها بيماران داراي خودكارآمدي بالاتر؛ سطح پتاسيم، فسفات و نيتروژن اوره خون پايين تري داشتند كه دال بر ميزان تبعيت بيشتر آن ها از رژيم درماني بود. بنابراين، پيشنهاد مي شود پرستاران برنامه هاي آموزشي را به منظور ارتقاء خودكارآمدي در بيماران مبتلا به نارسايي كليه به كار برده و از اين طريق ميزان مراقبت از خود و پيروي از رژيم درماني بيماران را افزايش دهند.