مقاله خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود کارآمدي
مقاله شيردهي
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: باني سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خود کارآمدي در شيردهي چهارچوب با ارزشي است که رفتار شيردهي را پيش بيني کرده، اعتماد به نفس مادري و درجه توانايي وي را در انجام شيردهي نشان مي دهد. از آن جايي که خود کارآمدي بالا مي تواند نقش موثري در افزايش طول مدت شيردهي انحصاري داشته باشد، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان خودکارآمدي شيردهي در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اهواز طراحي و اجرا شده است.
مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – همبستگي مي باشد که در آن ۱۲۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز که واجد شرايط مطالعه بودند به صورت تصادفي انتخاب شدند و در ماه آخر بارداري نمره خود کارآمدي آنان توسط پرسشنامه فکس و دنيس سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزارSPSS/Ver17  و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان گر اين بود که ميانگين نمره خود کارآمدي زنان ±۱۵٫۱۰ ۱۰۴٫۸۵ بود و تنها ۲٫۵ درصد نمونه هاي مورد پژوهش نمره ي خود کارآمدي بالا داشتند.  همچنين نتايج اين پژوهش ارتباط معناداري بين سن حاملگي و تحصيلات نمونه هاي مورد پژوهش با نمره خود کارآمدي نشان داد (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: علي رغم مزاياي اثبات شده تغذيه با شير مادر و نقش مهمي که خود کارآمدي شيردهي در انتخاب تغذيه با شير مادر و طول مدت شيردهي انحصاري دارد، يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان دهنده درصد پاييني از نمره خودکار آمدي بالا در نمونه هاي مورد پژوهش مي باشد و به نظر مي رسد تدوين برنامه آموزشي مناسب جهت افزايش خود کارآمدي شيردهي زنان باردار ضروري باشد.