مقاله خودکارآمدي عمومي و تحصيلي دانش آموزان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: خودکارآمدي عمومي و تحصيلي دانش آموزان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي عمومي
مقاله خودکارآمدي تحصيلي
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي اقبال
جناب آقای / سرکار خانم: زندي نيا زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه بررسي خودکارآمدي عمومي و تحصيلي دانش آموزان شهر بندرعباس و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي است. براي جمع آوري اطلاعات دراين زمينه ازشيوه پرسشنامه هاي محقق ساخته استفاده شده است. نمره عملكرد تحصيلي دانش آموزان در اين تحقيق برابر با معدل امتحانات نيمسال اول در نظر گرفته شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل همه دانش آموزان اول دبيرستان شهر بندرعباس است که در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ مشغول به تحصيل بودند و به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند.
يافته هاي تحقيق نشان داده که خودکارآمدي عمومي دختران بيشتر از پسران است. اما بين خودکارآمدي تحصيلي دختران و پسران تفاوت اندکي وجود داشت که معني داري نيست. همچنين يافته ها نشان داده است که بين خودکارآمدي عمومي و خودکارآمدي تحصيلي با عملكرد تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.