مقاله خود ارزيابي صلاحيت باليني پرستاران شاغل در يکي از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: خود ارزيابي صلاحيت باليني پرستاران شاغل در يکي از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ارزيابي
مقاله صلاحيت باليني
مقاله پرستاري
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: معطري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صلاحيت باليني، شايستگي عملي و توانايي تلفيق دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش ها در موقعيت هاي باليني است. البته صلاحيت باليني پرستاران در محيط هاي باليني متفاوت است. هدف مطالعه حاضر تعيين و مقايسه صلاحيت باليني پرستاران بخش هاي مختلف يکي از بيمارستان هاي مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۸ بود.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي به شيوه سرشماري، صلاحيت باليني ۲۴۰ پرستار بخش هاي مختلف يکي از بيمارستان هاي مهم دانشگاه علوم پزشکي شيراز به روش خود ارزيابي بررسي شد. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه سنجش صلاحيت باليني پرستاران بود که ۷۳ مهارت مختلف پرستاري را در هفت حيطه اندازه گيري مي کند. سطح صلاحيت بر اساس مقياس نمره دهي ۱۰۰ – ۰ و ميزان بکارگيري عملي مهارت هاي پرستاري در محيط باليني بوسيله مقياس چهار رتبه اي ليکرت تعيين شد. به منظور توصيف و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ استفاده شد.
يافته ها: در مقايسه سطح صلاحيت باليني پرستاران بخش هاي باليني نتايج متفاوت بدست آمد. پرستاران بخش مراقبت هاي قلبي با ۸۸٫۳۶±۱۰٫۵۹ صلاحيت باليني خود را بيش تر از ساير پرستاران اعلام کردند. بر اساس نتايج تحقيق حاضر ۸۴ درصد از مهارت هاي پرستاري توسط پرستاران شاغل در اين بيمارستان به طور گه گاه يا مکرر استفاده مي شد.
بحث و نتيجه گيري: سطح صلاحيت باليني و ميزان بکارگيري مهارت هاي پرستاري در بخش هاي بستري اين بيمارستان مطلوب است. از نتايج ارزيابي صلاحيت باليني پرستاران به منظور تشويق، ارزيابي نيازهاي آموزشي و توسعه حرفه اي پرستاران در بيمارستان هاي دانشگاهي مي توان استفاده نمود.