سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیس کامکار – روانپزشک M.D
شادی جباریان – کارشناس ارشدروانشناسی M.A

چکیده:

خود ارضایی یک پیش ساز یا مقدمه بهنجاررفتار جنسی معطوف ب دیگران است . هیچگونه فعالیت جنسی دیگری به این اندازه مورد بحث و تقبیح و در عین حال شایعتر از خود ارضایی نیست . از نظر شیوع تحقیقات KSEYINشان داده که خودارضایی تقریباً در تمام مردان و ۳/۴زنان در طول دوره زندگی دیده می شود این رفتار در دوره نوزادی و اوان کودکی شایع است. و همانطور که کودک یاد می گیرد که کارکرد اندامهای ب دن م ثلاً انگ شتان و ده ان را بدان د , در م ورد ان دامهای جنسی نیز همین اتفاق می افتد . حدود ١٩-۱۵ ماهگی هر دو جنس دختر و پسر شروع به خود تحریک اندام جنسی می کنند . حسهای لذت بخش از هرگونه تماسظریف ی مح دود ب ه ای ن ناح یه ش ده . ای ن حسها همراه با تمایل روزمره کشف بدن منجر به علاقه بهنجار به لذت خود ارضایی در این مقطع سنی می شود .همین علاقه در مورد اندامهای جنسی دیگران نیز بوجود می آید. که اگر بخاطر ترس و گناه محدود و محصور و متوقف نشود منجر به احساس لذت از تحریک جنسی در آینده میشود.با آغاز دوره بلوغ , افزایش سریع هورمونهای جنسی و تکوین خصوصیات ثانوی جنسی , کنجکاوی جنسی و خود ارضایی شدت می یابد, از نظر فیزیکی نوجوانان قادر به رابطه جنسی هستند. اما ممانعت هایاجتماعی مانع این کار می شود. فشار متعارض و دوگانه برای تثبیت هویت جنسی و کنترل سایقهای جنسی اغلب منجر به تنش فیزیکی شدید در نوجوانی میگردد که نیاز به تخلیه و رهایی دارد و خود ارضایی یک راهبهنجار برای کاهش تنش جنسی است. در کل مردان بیشتر از زنان خود ارضایی می کنند. یک تفاوت مهم بین رفتار خودارضایی نوجوانی و دوران کودکی وجود تخیلات رابطه جنسی در دورهنوجوانی در حین خود ارضایی است که این تخیلات الح اق مهم ی در تک وین ه ویت جن سی , سلامت رؤیا و تخیلات جنسی و یادگیری نوجوان برای اجرای نقش جنسی بزرگسال یا یک فرد بالغ است. رفتار و فعالیت خود تحریکی در طی دوره جوانی تا زمانی که رابطه جنسی جایگزین آن شود حفظ می شود یا باقی می ماند. حتی زوجها هم ممکن است این رفتار یا فعالیت خود تحریکی را کاملا و کلاً ترک نکنند و هرجا که رابطه جنسی رضایت بخش یا قابل دسترس نباشد به صورت یک هدف تطابقی و تخلیه تنش و کسب لذت جنسی انجام شود.