سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد غضنفری – استادیار روانشناسی دانشگاه امام حسین علیه السلام
صادقی – عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
عظیمه سادات عبداللهی – عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مطالعات گوناگون بر روی عوامل مختلف تعیین کننده خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی تاکید کرده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل و تعیین کننده های خودکارآمدی و رفتار کارآفرینی انجام شده است. در همین راستا، نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر از کارآفرینان شهرستان شهرضا به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه خود کارآمدی کارآفرینی و رفتار کارآفرینی بر روی آنها اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss با استفاده از روش تحلیلی عامل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودباوری (۱۱/۰۲)، خودگردانی (۱۰/۶۳)، خود مدیریتی (۹/۰۷)، مدیریت خلاقیت (۸/۸۹)، مدیریت کارآفرینانه (۸/۳۲)، مدیریت ریسک (۷/۵۰) و مدیریت بحران (۴/۸۸) در مجموع ۶۴/۸۰ درصد واریانس خود کارآمدی کارآفرینی را تبیین می نمایند. همچنین رفتار آینده ساز (۱۴/۴۳)، رفتار نظام مند (۸/۷۴)، رفتار خطر پذیرانه (۶/۷۱)، رفتار از خود گذشتگی (۶/۲۲) و رفتار خود اتکایی (۴/۹۶) در مجموع ۴۱/۰۸ درصد واریانس رفتار کارآفرینانه را تبیین می نماید.