سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه متالورژی و مواد
مهدی کاظمی – کارشناس ارشد خوردگی، دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه متالورژی و مواد

چکیده:

آلومینیم فلزی است فعال که درمحیط های آبی خورده می شود، اما در تماس با اکس یژن لایه نازک و محافظی ) (Al2O3 در سطح آن تشکیل می شود که میزان خوردگی را کاهش می دهد . لایه
محافظ آلومینا در محیط های خنثی بطور کامل و در اغلب محیطهای اسیدی پایدار است اما در محیط های قلیایی از بین می رود . باتوجه به خوردگی مخازن اسید نیتریک دودکننده و دریچه های نگهدارنده به ترتیب ازجنس آلومینیم سری ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰در محیط های صنعتی در این تحقیق به بررسی خوردگی و کاربرد دو روش حفاظت آندی ( آندایزینگ ) و استفاده از ممانعت کننده و
اثرات آنها بر تغییرات سرعت خوردگی پرداخته شده است