سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ولی – شرکت مهندسی وقطعات هپکو، دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی بخش، مهندسی مواد

چکیده:

محدوده وسیعی از آلیاژهای قلع –سرب جهت لحیمکاری تجهیزات مختلف بکار میروند. استفاده از آلیاژهای غنی از سرب در صنعت تولید رادیاتور اتومبیل بدلیل مقاومت به خزش مطلوب در شرایط کاری رادیاتور توصیهشده است. درصورتی می توان از آلیاژ های قلع – سرب با درصد کمتر قلع جهت لحیمکاری در این صنعت استفاده کرد که آنها در شرایط محیطهای کلریدی تولید رادیاتور مقاوم به خوردگی باشند.
خوردگی آلیاژ لحیم با تشکیل ترکیبات سفید رنگ در محل اتصالات، سبب انهدام و نشتی رادیاتور می شود.
در این پژوهش سرعت خوردگی سرب، قلع و آلیاژهایشان در اتمسفر والکترولیتهای خورنده به روش کاهش وزن وپلاریزاسیون کاتدی اندازه گیری شده است. در محیطهای خنثی همچون محفظه اتمسفر خوردگی و آب ، افزودن مقدار کمی قلع به سرب مقاومت به خوردگی آلیاژ لحیم را بطور قابل توجهی افزایش می دهد. در محیطهای اسیدی حاوی یون کلر همچون فلاکس کلریدی لحیمکاری و اسید هیدرولیک آلیاژ های غنی از قلع ازمقاومت به خوردگی کمتری برخوردارند. با تعیین سرعت خوردگی الیاژهای قلع – سرب در هر یک از محیطهای فوق، مقاومترین آلیاژ در برابر خوردگی محیطهای مزبور پیشنهاد شده است.
بکمک تکنیکهای الکتروشیمیایی وبررسی محصولات خوردگی با میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز جذب اتمی AAتفرق اشعه ایکس XRD مکانیسمی برای خوردگی سرب، قلع و آلیاژهایشان در محیطهای خنثی و اسیدی ارائه شده است.