سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا شجاع رضوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات فناوری و ساخت
بهزاد عادلی مقدم – کارشناس پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات فناوری و ساخت
علیرضا نصراصفهانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات فناوری و ساخت

چکیده:

نقش اصلی روانسازهای لحیم کاری، برداشتن اکسیدها و لایه های سطحی و جلوگیری از تماس اتمسفر با سطوح لحیم کاری می باشد . اما بقایای خورنده این روانسازها می تواند منجر به بروز مشکلات حاد ناشی از خوردگی بردهای مدار چاپی شود . در این تحقیق با استفاده از روانسازهای مختلف لحیم خوردگی آلیاژ لحیم و اتصالات مسی در بردهای مدار چاپی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور نمونه های آزمایشگاهی مورد ارزیابی پتانسیودینامیک و نمونه های واقعی به مدت سه ماه در اتمسفر شهر بابل قرار گرفتند . نتایج آزمایشها نشان داد که در محیط آبی بقایای روانسازهای با کلرید آزاد به همراه اسیدهای آلی محلول در آب بیشترین و بقایای روانساز کلریدریک اسید و کلرید روی با کلر پائین کمترین خورندگی را دارند . در هوای آزاد بهترین انتخاب روانساز کلریدریک اسید وکلرید روی با کلر پائین و بدترین آن روانساز نشادر و کلریدریک اسید می باشد