سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا صاحب نسق –
حسین صولتی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

درصنایع نفت و بخصوص درصنایع پتروشیمی به منظور دستیابی به موادمختلف مورد نیاز شیمیایی بخصوص مواد الی نیاز به تجهیزاتخاصی میباشد که بتوان بوسیله آنها واکنشهای شیمیای موردن یاز را درراکتور انجام داد و طی پروسس خاصی بتوان مواد موردنظر را تفکیکنمود دراین راستا مواد هیدروکربنی ازقبیل نفتا و CH4 و … درکوره های ریفرمر توسط دما و فشارودرمجاورت کاتالیزور به شاخه های اصلی شکسته می شوند دراغلب این فرایندها با توجه به اینکه بنیان مواد هیدروکربنی H&C میب اشد پس از شکسته شدن امکان تشکیل هرکدام ازاین شاخه ها C/ CO/ C02 & H/H:! H20 وجود دارد که بسته به نوع درخواست و انتظار میتوان درصدهای آنها را تغییر و کنترل نمود درفرایند تولیدی این مجتمع گاز طبیعی CH4 پس از عبور از کوره ریفرمر و سایرمراحل پروسسی شکسته شده و به CO2/H تحت عنوان پروسس گاز تبدیل می شود و راهی مراحل بعدی جذب CO2 می شود که دراین مرحله CO2 توسط محلول جاذب CO2 جداشده و برای تولید اوره بهواحد مربوطه ارسال می گردد و مابقی پروسس گاز که عمدتا هیدروژن میباشد برای تولید آمونیاک به واحد مربوطه ارسالمیگردد.