سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا شهریور – دانشگاه شیراز
منصور فرزام – دانشگاه صنعت نفت
شاهین صداقت – دانشگاه صنعت نفت
عباسعلی نظربلند – دانشگاه شیراز

چکیده:

خوردگی زیرعایق حرارتی یکی از مشکلات واحدهای شیمیایی پتروشیمی و گاز است که مضرات اقتصادی بسیاری برجای می گذارد عایق کاری درصنعت پتروشیمی ضروری است اما پس ازنصب عایق عمدتا هیچ اطلاعی از مواد زیرآن دردسترس نیست خوردگی زیرعایق زمانی مشهود است که مایع درون لوله یا تجهیزات عایق کاری شده به بیرون نشت کند برای پتروشیمی که واحدی با کارکرد پیوسته است این نشتی ودرنتیجه آن از کارافتادن واحد بسیار گران تمام می شود درپتروشیمی آبادان نیز این مشکل مشاهده میشود بویژه به علت عمر زیاد تجهیزات و نیز عایق کاری نامناسب این نوع خوردگی شدید است و باعث ازکارافتادن یک واحد و گاهی کل مجموعه می شود برج DA 602 یا برج HCL ازواحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان برای جداسازی HCL ازVCL کلرید ونیل و E.D.C دی کلرید اتیلن استفاده می شود یکی از شدیدترین نوع خوردگی زیرعایق دراین برج صورت گرفت و باعث سوراخ شدن شدید و خروج مایع از این برج شد و بواسطه شرایطی بحرانی پیش امده کل تجهیزات واحد ۶۰۰ تعطیل شد و درنتیجه تولید PVC,HCL متوقف شد.