سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدجواد جراحی – مجتمع پتروشیمی خراسان

چکیده:

پدیده خوردگی زیرعایق CUI که عمدتا توسط نفوذرطوبت به زیرعایق رخ میدهد باعث خسارتهای فراوانی درسایت می گردد دراین مقاله بررسیهای انجام شده درچندمجتمع پتروشیمی درجنوب و شمال ایران صورت پذیرفته است و شبیه سازی خوردگی زیرعایق توسط دستگاه CUI cell درآزمایشگاه صورت پذیرفته و و ازمایشات لازم برای خوردگی زیرعایق minral fiber که نتایج بدست آمده نشان دهنده عوامل موثربرخوردگی زیرعایق شامل رطوبت دما موادخوردنده و زمان می باشند و روشهای پیشگیری و جلوگیری از CUI مشخص شده است.