سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زیارتعلی نعمتی – استادیار دانشکده مواد و مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف و دانشکد
محمدرضا سائری – دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل جسور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سرامیک – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت

چکیده:

با توجه به کاربردهای روز افزون سرامیک های مهندسی در صنایع مختلف، خوردگی و اکسیداسیون و احیا آنها می بایست مورد توجه و ارزیابی علمی – عملی بیشتر قرار گیرد. بکارگیری سرامیک های نسوز، اکسیدی و غیر اکسیدی در تماس بامذاب فلزات، مذاب شیشه و اتمسفرها اکسیدی و احیای شدید ، مستلزم مقاومت به خوردگی در هر سیستم ، ازدیاد عمر مفید آن ها و د رنتیجهباعث کاهش هزینه مصرف گردد (این امر نیازمند بررسی اثر متقابل شرایط فوق باخواص سرامیک هاست).
در تحقیق حاضر، ابتدا جنبه های کلی خوردگی و اکسیداسیون – احیاء سرامیک ها مختصرا بررسی و سپس خوردگی و اکسیداسیون چند سرامیک ازجمله نسوزهای منیزیت – کرومیتی مصرفی در کوره دوار سیمان ارزیابیگردیده است. نتایج بدست آمده در خصوص دیگر گدازه های مصرف شده نشان می دهد که در برخی از نسوزها پوشش پایدار وجود ندارد که این امر خود در جهت تسریع خوردگی آن اجر بوده است. مطالعات انجام شده در دیگر گدازه های حاوی پوشش، نشانگر خورده شدن MgO از آجر و ورود آن به لایه پوشش بوده است. این پدیده ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده اند.