مقاله خورندگي و رسوبگذاري آب در شبکه آبرساني شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: خورندگي و رسوبگذاري آب در شبکه آبرساني شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورندگي
مقاله رسوبگذاري
مقاله شبکه آبرساني
مقاله رايزنر
مقاله لانژليه ،ماربل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديندارلو كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي حمزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خورندگي و رسوبگذاري از شاخص هاي مهم در ارزيابي کيفي آب است. بروز خورندگي و رسوبگذاري، اقتصاد صنعت تصفيه و انتقال و توزيع آب را عموما با مشکل مواجه مي کند، همچنين خوردگي باعث ورود محصولات جانبي به آب آشاميدني و بروز مشکلات بهداشتي و کاهش عمر لوله ها و اتصالات مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت خورندگي و رسوبگذاري آب در شبکه آبرساني شهر بندرعباس مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، نمونه برداري به روش خوشه اي بود که جمعا تعداد ۱۵ خوشه انتخاب و از آنها ۴۵ نمونه به صورت تصادفي برداشت شد. متغيرهاي مورد نياز بر اساس شاخص هاي اشباع لانژليه، پايداري رايزنر و آزمون ماربل اندازه گيري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس شاخص رايزنر در ۲۰ درصد موارد آب متعادل و در ۸۰ درصد ديگر تمايل به خورندگي داشت. بر اساس شاخص لانژليه نيز در ۶٫۶ درصد موارد آب متعادل و در ۹۳٫۴ درصد ديگر تمايل به خورندگي داشت. بر اساس آزمون ماربل نيز در همه موارد آب تمايل به خورندگي داشت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، در شبکه آبرساني شهر بندرعباس پتانسيل خورندگي وجود دارد و لازم است تمهيدات لازم در اين زمينه بکار گرفته شود. با توجه به عدم يکنواختي نتايج، استفاده از يک شاخص به تنهايي نمي تواند وضعيت خورندگي يا رسوبگذاري آب اين شبکه را تعيين نمايد. بنابراين پيشنهاد مي شود جهت اطمينان از چگونگي وضعيت از چندين شاخص بطور همزمان استفاده شود.