مقاله خوشه بندي مبتني بر مدرک اصطلاح: هم جواري موضوعات روان شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشکي در دوره هاي زماني «۱۹۹۹-۱۹۹۰» و «۲۰۰۸-۲۰۰۰» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: خوشه بندي مبتني بر مدرک اصطلاح: هم جواري موضوعات روان شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشکي در دوره هاي زماني «۱۹۹۹-۱۹۹۰» و «۲۰۰۸-۲۰۰۰»
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسي
مقاله ازدواج
مقاله طبقه بندي ها
مقاله پزشكي در ادبيات
مقاله مدلاين
مقاله سرعنوان هاي موضوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي زاده راوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجابتيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روان شناسي ازدواج ريشه در مطالعات اجتماعي دارد. اين موضوع در ادبيات زيست پزشکي نيز مورد توجه است. در اين پژوهش سعي بر آن بود تا هم جواري و رابطه بين موضوعات روان شناسي ازدواج در ادبيات زيست پزشکي را بر اساس روش خوشه بندي مبتني بر مدرک- اصطلاح تحليل کند.
روش بررسي: سنجش هم جواري بين موضوعات حوزه روان شناسي ازدواج، بر اساس دو ماتريس هم جواري (Proximity matrix) صورت گرفته است. اين ماتريس‎ها بر گرفته از محاسبه بسامد هم رخدادي (Co-occurrence) اصطلاحات موضوعي (Terms) و توصيفگرها (Descriptors) است که جزيي از دو مجموعه مدارک مي باشد. اين مجموعه ها به دوره هاي زماني (۹۹-۱۹۹۰) و(۲۰۰۸-۲۰۰۰)  تعلق داشت. مدارک موجود، حاصل نتايج دو جستجوي جداگانه در Medline بود. پس از تشکيل دو ماتريس ذکر شده، هم جواري موضوعات هر يک از دو مجموعه بر اساس روش کسينوسي سنجيده شد. خوشه بندي سلسله مراتبي (Hierarchical clustering) موضوعات هم جوار نيز با روش Ward صورت گرفت.
يافته ها: دو نمودارخوشه اي ماحصل سنجش هم جواري بين توصيفگرها بود. مقايسه اين دو نمودار نشان داد که بيست توصيفگر از سي و هشت توصيفگر مورد مطالعه، پيوسته در هر دو دوره زماني هم جواري خود را با يک يا چند توصيفگر ديگر حفظ کرده است.
نتيجه گيري: مي توان موضوعات روان شناسي ازدواج در زيست پزشکي را به پنج حوزه تقسيم کرد و با مقايسه دو نمودار خوشه اي حاصل شده، تغيير رابطه بين موضوعات هر حوزه با خودش و ديگر حوزه ها را بررسي کرد. نتايج اين بررسي نشان داد که از روش خوشه بندي مدرک- اصطلاح مي توان به برخي از سوالات مرجع پاسخ گفت.